Juridische en maatschappelijke context

Er zijn verschillende wetten, decreten, omzendbrieven,… opgesteld in verband met jongeren. We hebben met ons leerteam er een paar opgezocht.

 • Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006. Vlaamse overheid. http://binnenland.vlaanderen.be/regelgeving
 • Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012. (in werking op 1 januari 2016). Vlaamse overheid. http://binnenland.vlaanderen.be/regelgeving
 • Besluit van 1 januari 2007 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand (1 januari 2007). Belgisch staatsblad, 43254
 • De wet van 6 januari 2003 inzake de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (6 januari 2003). Belgisch Staatsblad,2007011150
 • Programmawet betreffende voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (24 december 2002). Belgisch Staatsblad, 58686.
 • Wet tot aanpassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de verkiezing en de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie (23 november 2015) Belgisch staatsblad, 2015009571.
 • Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie (19 oktober 2015). Belgisch staatsblad, 2015009530.
 • Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de nadere regels van een opdracht van algemeen belang bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling betreft (10 augustus 2015). Belgisch staatsblad, 2015009413.
 • Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme (20 juli 2015). Belgisch staatsblad, 2015009385.
 • Wet houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (1) (10 augustus 2015) Belgisch staatsblad, 2015000398.
 • Wet [betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade] 08/04/1965. Geraadpleegd op: http://codex.vlaanderen.be
 • Decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 06/07/2012. Geraadpleegd op: http://codex.vlaanderen.be
 • Wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd op: http://www.ejustice.be